ცხელი წარწერები

იზობუტენილ ქლორიდი იზობუტილენის ქლორიდი, 1.2-დიქლოროიზობუტანედიჩი ლოროისობუტანი, ზეთოვანი აგენტი, 3-ქლორო-2-ქლორომეთილ-1-პროპენი, ნატრიუმის მეტალილ სულფონატი, აკრილის ნაერთის ზეთის აგენტი, მეტალილის სპირტი, ბეტა-მეტალილის ქლორიდი, 2-ქლოროიზობუტანი, მეტალილის ქლორიდი, 2-ქლორო-2-მეთილის პროპანი,, ბეტა-მეტალილის სპირტი, CAS NO 513-42-8, 513-37-1, CAS NO 513-37-1, CAS NO 507-20-0, 594-37-6, 1561-92-8 წწ, CAS NO 1561-92-8, CAS NO 563-47-3, 563-47-3, 507-20-0, 513-42-8, CAS NO 594-37-6, 1871-57-4, 1.2-დიქლორო-2-მეთილპროპანი, 2-დიქლორო-2-მეთილპროპანი, 1-ქლორო-2-მეთილპროპენი, 2.2-დიმეთილქლოროეთილენის, 3-ქლორო-2-ქლორომეთილ-ლ-პროპენი, 3-ქლორო-2- (ქლორომეთილ) პროპ-ლ-ენ, ნატრიუმის მეთილლალილ სულფონატი, ნატრიუმის მეთილ ალილ სულფონატი, ირჯ-დიქლორო-ზ-მეთილ-ლ-პროპენი, 2- (ქლორმეტილ) -3-ქლორო-ლ-პროპენი, ქლოროიზუბუტილენი, ქლორიდი ქლოროტრიმეთილმეთანი, 2-მეთილლალილ ქლორიდი;, CAS NO 3375-22-2, 3375-22-2, CAS NO 1871-57-4, 3-ქიორო-2-მეთილპროპილენი, 2-მეთილ-2-პროპენ-ლ-ოლი, T- ბუტილქლორიდი n- პროპილკარბინილი, ტრიმეთილქლორომეტანი, tert-BUTYL LORIDE, იზოპროპენილ კარბინოლი, 2-მეთილ-2-ქლოროპროპანი,